Ronse – Bufferbekkens onder nieuwe parking Familia cruciaal voor waterhuishouding in centrum Ronse

In het najaar van 2016 werden we gecontacteerd m.b.t. de werken op de site “De Vrijheid” te Ronse. Het historisch centrum rond de Sint-Hermeskerk in Ronse, wordt deze dagen omgetoverd tot een verkeersluwe zone met veel groen.

In het kader hiervan legt de stad achter het beschermde gebouw van de voormalige Familia-bioscoop een nieuwe randparking aan, waar honderd bestuurders hun wagen zullen kunnen achterlaten in een landschappelijke omgeving. Om wateroverlast op de site te vermijden, is de parking uitgerust met vier ondergrondse bufferbekkens, opgebouwd uit kunststof infiltratiekratten. Bijzonder is ook dat het regenwater eerst een voorbehandeling ondergaat vooraleer het opgevangen wordt.

Hevige regenval kan in verharde omgevingen voor de nodige problemen zorgen. Zo ook in het centrum van Ronse, waar het bufferbekken onder de nieuwe parking achter de voormalige Familia-bioscoop zich profileert als een cruciale schakel voor de waterhuishouding in het gebied. Het zal immers ook het regenwater uit de omliggende straten opvangen en aansluitend voor een vertraagde afvoer naar de nabijgelegen Molenbeek zorgen.

 

  • Vierledige filosofie

Ronse koos voor een ondergronds buffersysteem met infiltratiekratten. Op die manier kan je de oppervlakte van het parkeerterrein optimaal te kunnen benutten. Dit is niet mogelijk als je kiest voor een open bekken. De stad legde hoge kwaliteitseisen op, zowel qua stabiliteit als werking en onderhoud van het buffersysteem. Samen met hoofdaannemer Wannijn werkten Isofaq en Riopro, respectievelijk verdeler en vertegenwoordiger van de Duitse regenwaterbeheerspecialist Fränkische in België en Luxemburg, een technisch voorstel uit voor de buffering van het regenwater op de site. We hebben ons hierbij gebaseerd op de vierledige filosofie van Fränkische: transport van regenwater, voorbehandeling van regenwater om vervuiling en slib eruit te filteren, buffering van regenwater en vertraagde lozing.

De voorbehandeling van het vervuilde regenwater gebeurt met behulp van SediPipe-systemen, berekend op basis van de aangesloten verharde oppervlakte. Nadien wordt het opgevangen door een Rigofill Inspect-krattensysteem, waarvan het niveau bepaald is in functie van het maximale waterpeil van de Molenbeek. Gezien de hoge grondwaterstand zijn de bekkens waterdicht gemaakt met een geomembraan, dat ervoor zorgt dat het volledige volume van het bufferbekken beschikbaar is bij hevige regenval. Alle benodigde materialen zijn geleverd door Isofaq, al meer dan dertig jaar lang een vaste, gewaardeerde partner van Fränkische in België.

 

  • Modulair krattensysteem

Een onderaannemer plaatste in opdracht van Wannijn vier bufferbekkens met een totaalvolume van 778 m³ en twee SediPipe Level-systemen met een diameter van 600 mm en een lengte van 12 meter. De bufferbekkens zijn onderling verbonden door middel van collectorbuizen (diameter 700 mm). Het Rigofill Inspect-krattensysteem is een modulair systeem dat zich onderscheidt door een hoge flexibiliteit, een snelle installatie en gebruiksvriendelijkheid.  Bovendien is het inspecteerbaar via de geïntegreerde tunnel en kan het hoge belastingen aan. Inclusief grondwerken nam de plaatsing ervan slechts twee weken in beslag.

 

  • Voorbehandeling

De stad Ronse opteerde tevens voor de voorbehandeling van het opgevangen regenwater. Een opmerkelijke keuze aangezien dat procedé in ons land nog maar weinig is toegepast in openbare projecten – met mogelijke verontreiniging van beken en waterlopen, verontreiniging van het grondwater, dichtslibbing van infiltratiesystemen en duur onderhoud van de RWA-systemen tot gevolg. De SediPipe-voorbehandeling kent momenteel vooral succes in privéprojecten, waar buffering en infiltratie van regenwater een verplichting is. Bouwheren en investeerders die op lange termijn denken en het onderhoud in rekening brengen, zien in dat voorbehandeling van regenwater noodzakelijk is. We merken dat ook de interesse in openbare projecten toeneemt en verwachten dat er de komende jaren veel in voorbehandelingssystemen zal worden geïnvesteerd.

 

  • Ter verduidelijking:

het SediPipe-systeem vangt slib en de daarmee gepaard gaande vervuiling en lichte vloeistoffen op. Op deze manier vermijden we verontreiniging en kan het systeem optimaal blijven werken. Bovendien gaat het ook de lozing van vuilfractie in de Molenbeek tegen. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat regenwater afkomstig van verharde oppervlakken heel wat kleine deeltjes bevat (fractie 0-100 µm), waaraan in het slechtste geval vervuilende stoffen gebonden zijn (PAK, lood, zink …). Een gepaste voorbehandeling is dus noodzakelijk. Bovendien vergemakkelijkt een voorbehandelingssysteem het onderhoud en reduceert het de bijhorende kosten.

Het was puzzelen om alles ingebouwd te krijgen, maar de stad Ronse is intussen zeker van een duurzame oplossing. Kwaliteit kost geld, maar geen kwaliteit kost kapitalen!

Foto’s